Doing Business in Mauritius

Discover business opportunities and learn how to make money as a Mauritian

Join Community
Doing Business in Mauritius
421 members 360 topics 1136 posts

Ki bann lalwa lor tranzaksion onlayn ena dan Moris?

last updated
4 replies
193 views
4 users
0 likes
Sagitarius 05 Jun 2012

Pou vann bann zafer lor internet eski bizin enn permi, deklarasion. Eski ena kik tax pu peye lor lavant? Eski ena regleman Morisien consernan sirkilasion larzan lor Internet?

4 Comments

Khush_Mendossa 06 Jun 2012

Malheureusement, Maurice pas assez developer concernant lalwa IT. Mais zot servi mem lalwa ki contract ek Computer Misuse Act. Li osi inclure Commercial law

Check Legislation Mauritius

Sagitarius 06 Jun 2012

Mersi pu sa link la. Mo pa ti conn sa sit la e mo ti'abitie rod bann lalwa enn par enn. Mem si lalist la pa conplet li pu fer mwa economiz letan lor certen resers.
Me lor seki mo pe anvi cone mo pa'nn turv nanie.

Khush_Mendossa 06 Jun 2012

Mo fek ekut radio plus la. Ena 1 dimoun ki ti p presente emission la in dire ki pena lalwa concernant ceki to p roder. Nou p servi lepok 1806. Computer Misuse Act pas assez for ek dapres lord ban nuvo lalwa pou vini.

gices 05 Jun 2012

Mo panser li depann ki bann zafer to p rod vander lor internet. Si to p vann lalcol, to bizin enn permi alor. Si to p importe bann zafer depi dehor, to pou paye tax (duty + vat) letan li rente moris mai apart sa pena lezot tax pou paye mo kwar.

Li pou bon si to enregistrer twa kuma self-employed uswa forme enn companie, lerla li pou vinn pli fasil pou filer to returns MRA la fin tax year.

Moris pa enkor ena bann la loi specific pou bann zafer internet. Si to conner exakteman ki to p rod fer (vander online), lerla li pou pli fasil pou guide twa mo panser.