Doing Business in Mauritius

Discover business opportunities and learn how to make money as a Mauritian

Join Community
Doing Business in Mauritius
421 members 360 topics 1136 posts

Lor ki ban zafer ban morisien depens plis?

last updated
2 replies
134 views
3 users
0 likes
Khush_Mendossa 29 Aug 2012

2 Comments

gices 29 Aug 2012

Lor manze mo kwar.

Letan enn morisien finn acheter enn bann zafer electronik (frigider, televisyon etc), zot pu servi li ziska li rann lekor. La plipar dimun pran bien soin zot bann kitsoz, alor li ale lontan si. Lor kote manze, dimun pa fer lekor mizer. Sak koin sime ena marsan gato (dal puri, dipin frir, baja, samusa, mine frir, kebab), alor nimport kan enn ti faim bez twa, to ena tandans pu fer to vente plezir. Ban legim tousa en abondans, alor dimun ale bazar, acheter komisyon souvan.

Parmi ban zen, mo truver ki portab c enn zafer kot zot depans buku larzan. Zeness ena tentasyon acheter nuvo portab pu zot kapav glacer.

Khush_Mendossa 29 Aug 2012

Hmmm...mo p etidier pou lamerik la la. Li presk kuma moris mem.