Lor ki ban zafer ban morisien depens plis?

Posted by
279 views
2 replies
3 users
Khush_Mendossa
gices
+

2 Replies

gices
gices Level 6

Lor manze mo kwar.

Letan enn morisien finn acheter enn bann zafer electronik (frigider, televisyon etc), zot pu servi li ziska li rann lekor. La plipar dimun pran bien soin zot bann kitsoz, alor li ale lontan si. Lor kote manze, dimun pa fer lekor mizer. Sak koin sime ena marsan gato (dal puri, dipin frir, baja, samusa, mine frir, kebab), alor nimport kan enn ti faim bez twa, to ena tandans pu fer to vente plezir. Ban legim tousa en abondans, alor dimun ale bazar, acheter komisyon souvan.

Parmi ban zen, mo truver ki portab c enn zafer kot zot depans buku larzan. Zeness ena tentasyon acheter nuvo portab pu zot kapav glacer.

Khush_Mendossa
Khush_Mendossa Level 3

Hmmm...mo p etidier pou lamerik la la. Li presk kuma moris mem.

Have something to say?
Ask a Question