Eski bann fre ki labank pran pu sanz enn shek an larzan deor pa inpe tro for?

last updated
1 reply
157 views
2 users
0 likes
Sagitarius 05 Jun 2012

MCB pran Rs150. Li pa for pu bann gro som. Me pu bann shek dan valer dizon $5- $7 li pa vo lapenn sanz li. Lane pase par exanpl mo ti sey zwe bann pool football e mo ti geyn trwa fwa aswiv bann ti som[bann deziem dividend] me etan sanz shek la labank inn gard 25%.
Pli resaman mo'nn geyn 2 ti shek [total $13] lor bann zafer internet ki mo'nn prefer desire. Eski enn Rs50 pa ase pu sanz enn shek?

Doing Business in Mauritius

Discover business opportunities and learn how to make money as a mauritian

Join Community
Doing Business in Mauritius

Ask your own questions, comment, vote and do more

This is a premium community which requires an initial joining fee of £14.99 and subsequent payment of £9.99 every month thereafter to keep your membership active.

There is no minimum term or contract involved.
421 members 360 topics 1136 posts

1 Comment

gices 05 Jun 2012

Isi dan moris, pou tou zafer zot charge twa. Si to perdi to PIN, to bizin paye mo kwar rs80 pou zot donn twa enn lot. Pou to gagne enn chequebook, to bizin paye rs100 pou enn carnet 10 paz. Pou gagne enn mini statement depi ATM, sa si to bizin payer. Dan langleter, pena tou sa la! Alor mo pa truv sa drol ki zot charge sa kantite la pou esanz bann cheque la.