Doing Business in Mauritius

Discover business opportunities and learn how to make money as a mauritian

Online Community
Doing Business in Mauritius

Eski bann fre ki labank pran pu sanz enn shek an larzan deor pa inpe tro for?

Sagitarius 05 Jun 2012

MCB pran Rs150. Li pa for pu bann gro som. Me pu bann shek dan valer dizon $5- $7 li pa vo lapenn sanz li. Lane pase par exanpl mo ti sey zwe bann pool football e mo ti geyn trwa fwa aswiv bann ti som[bann deziem dividend] me etan sanz shek la labank inn gard 25%.
Pli resaman mo'nn geyn 2 ti shek [total $13] lor bann zafer internet ki mo'nn prefer desire. Eski enn Rs50 pa ase pu sanz enn shek?

last updated
1 reply
134 views
2 users
0 likes

1 Comment

anonymous
Add a comment
gices 05 Jun 2012

Isi dan moris, pou tou zafer zot charge twa. Si to perdi to PIN, to bizin paye mo kwar rs80 pou zot donn twa enn lot. Pou to gagne enn chequebook, to bizin paye rs100 pou enn carnet 10 paz. Pou gagne enn mini statement depi ATM, sa si to bizin payer. Dan langleter, pena tou sa la! Alor mo pa truv sa drol ki zot charge sa kantite la pou esanz bann cheque la.

0