Doing Business in Mauritius

Discover business opportunities and learn how to make money as a Mauritian

Browse Topics
Doing Business in Mauritius
428 members 374 topics 1136 posts

Question concernant la loi travail dan moris

last updated
created
2 replies
3.1K views
3 users
0 likes
anonymous_4 26 Jan 2013

couma banne patron angage dimoune pou travail zot faire zot la loi travail zot meme zot done salère ki zot anvi zot meme et met travayer dehor kan zot anvi éna bane zom ki fer zenfan et ki pa asime zot paternité auken la loi pou ça eski touzour pareil ou byen fine sangé mo pé dire ça éna 10 ou 12 ans couma nou dir la loi bancale pénà aucun respé mersi pou ou réponse

2 Comments

Like what you see?

Our one-click login makes it easy to share your thoughts. You can ask your own questions, get email notification of replies to your posts, add your comments, and give a thumb-up to the things you like.

Just use your Facebook/Google/Clever Dodo account to login.

Sagitarius 26 Jan 2013

Ena lalwa ki'nn sanze me an pir. Ena 10 z'an se Labour Act 1975 ki ti'ankor aplike. Sa lalwa inn revoke an Septam 2008 kan inn pas Employment Relations Act.

Dan ERA tu bann l'avantaz ki travayer ti'ena inn siprime. Kouma par exanpl bonis lafin lane [13em moa], letan servis [ki peye kan met enn travayer dehor], etc.
So 'nouvote' se Workfare Program', enn program ki fasilit bann lisansimam, san ki anplwayer ena gransoz pu peye.

Dan ERA ena buku text ki la zis pu fer buku. Kouma dan laplipar lalwa enn paragraf, enn seksion, pu li efectif li bizin rebondi lor enn lot paragraf.
Enn l'exanpl fer kumadir ena enn lalwa ki otoriz met rido ar lafnet. Normalman inpe pli lwin ena enn lot dispozision lalwa ki otoriz pers miray pu insal rel, resor uswa bar pu rido, lor lekel sa drwa pu met rido la rebondi pu vinn efektiv. Si siprim sa drwa pu pers miray la, dan text lalwa drwa pu met rido tuzur existe me an realite pa kapav met rido Lexanpl la inpe leze me li dekrir bien kouma ERA ete: ena bann text ki la zis pu fer lepeser papie dan sa lalwa la; text lor lekel zot bizin rebondi pu vinn efectif inn siprime. Seki efectif kapav tini lor de fas enn sel papie A4.

Buku travayer pa konsian ki lalwa actwel koumsa, zot kwar zot ankor ena bann drwa ki Labour Act 1975 ti donn zot. Ena anplwayer ki ankor donn travayer serten lavantaz Labour Act. Pa kone sipa akoz zot turv ERA tro exazere uswa akoz zot osi zot pa kone ki sa bann l'avantaz la nepli oblize done.

2
Khush_Mendossa 26 Jan 2013

To fraz bien longue pan tro komprend.
Mais ceki mo kav dire toi c laloi li zis pou fer zoli lor papier. So vrai application rare dans sa pays la telment pays la in corrumpue depi so racine.